Φυσική ‘Α Γυμνασίου

Science

Το πρόγραμμα μέσω των δραστηριοτήτων του φέρνει τους μαθητές σε επαφή με τις βασικότερες έννοιες της φυσικής, διδάσκει τον τρόπο μέτρησης των θεμελιωδών φυσικών μεγεθών και την επιστημονική μεθοδολογία πειραματικής έρευνας. Το πρόγραμμα ενδείκνυται για την δημιουργία σωστών θεμελίων για όλες τις θετικές επιστήμες και για την εκμάθηση της σωστής χρήσης των βασικότερων φυσικών μεγεθών στην καθημερινότητα.

Το πρόγραμμα αποτελεί ένα εισαγωγικό ταξίδι σε όλους τους βασικούς τομείς της φυσικής επιστήμης εισάγοντας τα παιδιά με μεθοδικό τρόπο στην επιστημονική σκέψη.
Το πρόγραμμα ξεκινά με την περιγραφή της δομής της ύλης. Χρησιμοποιώντας τη γνώση αυτή τα παιδιά θα μπορούν να διατυπώσουν υποθέσεις και να ερμηνεύσουν φυσικά φαινόμενα που θα αντιμετωπίσουν στις δραστηριότητες και στα πειράματα που θα συμμετέχουν.
Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος τα παιδιά μαθαίνουν να μετρούν σωστά τα θεμελιώδη μεγέθη των θετικών επιστημών καθώς και τα βασικότερα από τα παράγωγα φυσικά μεγέθη. Στην διαδικασία αυτή μαθαίνουν την ουσία της έννοιας της μέτρησης των φυσικών μεγεθών δημιουργώντας και βαθμονομώντας τα δικά τους όργανα μέτρησης.

Επίσης διδάσκονται βασικές έννοιες σχετικά με την διεξαγωγή πειραματικών μετρήσεων όπως: σύγκριση, αναλογία, κλίμακα, βαθμονόμηση, μέση τιμή, μεταβολή, ρυθμός μεταβολής, διάγραμμα μετρήσεων,σφάλμα τυχαίο και συστηματικό, επιστημονική υπόθεση, απόδειξη ή απόρριψη, ερμηνεία, και πρόβλεψη.
Τα παιδιά αποκτούν στέρεα θεμέλια για όλες τις θετικές επιστήμες.
Κάθε δραστηριότητα διεξάγεται σε πέντε μεθοδολογικά βήματα.

Στο πρώτο μεθοδολογικό βήμα προτείνεται η παρατήρηση φυσικών φαινομένων
Στο δεύτερο μεθοδολογικό βήμα γίνεται συζήτηση και διατύπωση υποθέσεων
Στο τρίτο μεθοδολογικό βήμα, απαιτείται η οργάνωση και η πραγματοποίηση “αποδεικτικών” πειραμάτων για έλεγχο των υποθέσεων
Στο τέταρτο μεθοδολογικό βήμα, οι μαθητές, βασιζόμενοι στις παρατηρήσεις τους κατά τον πειραματισμό, αξιολογούν, κρίνουν και διατυπώνουν –οι ίδιοι– συμπεράσματα, συμπληρώνοντας το γνωσιακό τους υπόβαθρο.
Στο πέμπτο, τελευταίο, μεθοδολογικό βήμα επιδιώκεται η εφαρμογή των συμπερασμάτων, η εξήγηση φυσικών φαινομένων, η γενίκευση των συμπερασμάτων σε ευρύτερα φυσικά φαινόμενα, τεχνολογικές πρακτικές και εφαρμογές αιχμής.

 


Εμμεσα οφέλη

 • Ομαδική Εργασία
 • Τα παιδιά μέσω του προγράμματος μαθαίνουν να δουλεύουν σε ομάδες. Επικοινωνούν, επιχειρηματολογούν, διαφωνούν και συνεργάζονται. Η ομαδική σκέψη και ο κοινός στόχος δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να αναπτύξουν την άμιλλα, το ομαδικό πνεύμα και τη διάθεση συνεργασίας.
 • Συστατικό στοιχείο της μεθοδολογίας STEM είναι η επίλυση ενός προβλήματος (problem solving). Τα παιδιά αναζητούν απαντήσεις και ερμηνείες για τα φυσικά φαινόμενα που τους παρουσιάζονται. Ενθαρρύνουμε και ενισχύουμε τις δυνατότητες των παιδιών να δώσουν διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις. Μέσα από αυτόν τον αγώνα τα παιδιά αποκτούν αυτοπεποίθηση και απαραίτητες ικανότητες λογικής ανάλυσης και σύνθεσης.
  Επίλυση προβλήματος και δημιουργική σκέψη.
 • Αύξηση Αυτοπεποίθησης
 • Η έκθεση των παιδιών σε μία σειρά από νέες επιστημονικές εμπειρίες και η επιτυχής ερμηνεία τους ενισχύει κατακόρυφα την αυτοπεποίθηση για την αντιμετώπιση της σχολικής πρόκληση
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων

Το πρόγραμμα STEM το οποίο θα χρησιμοποιηθεί προτρέπει σε ευχάριστη και δημιουργική απασχόληση και έχει θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων των παιδιών, όπως:

 • ευέλικτη σκέψη 
 • διάθεση για εξερεύνηση
 • ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • τήρηση κανόνων
 • εμπέδωση διατήρηση των σχετικών γνώσεων του αναλυτικού προγράμματος
 • ικανότητα εύρεσης νέων ιδεών, εφευρετικότητα
 • φαντασία
 • κριτική σκέψη
 • αντίληψη του χώρου και του χρόνου
 • δημιουργία αναπαραστάσεων
 • συνεργασία και την επικοινωνία κατανόηση
 • ικανότητα διαπραγμάτευσης

Πληροφορίες Προγράμματος

 • Ηλικία: Α’ Γυμνασίου
 • Αριθμός μαθημάτων: 20 μαθήματα
 • Διάρκεια: 90 λεπτά
 • Αριθμός μαθητών: 12 μαθητές

Ο Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η ομαλή μετάβαση των μαθητών από την περιγραφική
προσέγγιση των φυσικών εννοιών και των φυσικών φαινομένων στο δημοτικό σχολείο
στην πιο μεθοδική, κυρίως, ποσοτική προσέγγισή τους ως φυσικά μεγέθη και φυσικές διαδικασίες, αντίστοιχα, στο γυμνάσιο. Το πρόγραμμα επίσης έχει ως στόχο να διδάξει με βιωματικό τρόπο στα παιδιά τις σημαντικότερες έννοιες σχετικά με την κατανόηση, απεικόνιση και επεξεργασία των μετρήσεων καθώς και την μεθοδολογία διεξαγωγής επιστημονικών πειραμάτων.

Θεματικές Ενότητες

Οι προβλεπόμενες θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι

Ύλη
Ενέργεια
μεγέθη
Χώρος
Μάζα
Χρόνος
Δύναμη
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Κύματα

Lesson tags: 8. Γυμνάσιο
Back to: Engineering