Εθελοντικό Σώμα Πρεσβευτών STEM

Ο Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης STEM Education  έχοντας υπόψη:
Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει δεν θα βαρύνει το Υπουργείο Παιδείας
Την ανάγκη δημιουργίας σώματος πρεσβευτών για τη διάδοση της δράσης STEM και την ενημέρωση των Ελλήνων εκπαιδευτικών κατά το σχολικό έτος 2023-2024
Προκηρύσσει την κάλυψη θέσεων για το Εθελοντικό Σώμα Εκπαιδευτικών – «πρεσβευτών» του STEM Education.
Η συμμετοχή στο σώμα πρεσβευτών είναι αμιγώς εθελοντική.
Για τη νέα σχολική χρονιά, είναι σημαντική η δημιουργία αντιπροσωπευτικού δικτύου πρεσβευτών ώστε από κοινού να εισάγουμε την εκπαιδευτική ρομποτική και το STEM στην υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή αναζητούμε τους πρεσβευτές που μοιράζονται τον ίδιο κοινό στόχο αλλά και το ίδιο όραμα με εμάς: τη σύγκλιση της χώρας μας με τις προηγμένες τεχνολογικά χώρες, ξεκινώντας από τους σημερινούς μαθητές, δηλαδή τους αυριανούς πολίτες της Ελλάδας.
Πλήθος θέσεων: Πενήντα πέντε (55) κατ’ ελάχιστο έως εβδομήντα τέσσερις (74) κατά μέγιστο με γεωγραφική κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα όπως αποτυπώνεται στη φόρμα εγγραφής
Καθήκοντα – Αρμοδιότητες (σε συνεργασία με τους κατά τόπους υπεύθυνους περιφερειών)
 1. Ενημέρωση εκπαιδευτικών για τις δράσεις του STEM education, κυρίως διαγωνισμούς.
 2. Διεξαγωγή και αξιολόγηση τουλάχιστον μίας ημερίδας (ή workshop) ανά έτος σε κεντρική πόλη της περιοχής ευθύνης τους.
 3. Συμμετοχή στα webinars και υποστήριξη STEM education σε τοπικό επίπεδο.
 4. Συμμετοχή στον περιφερειακό διαγωνισμό.
 5. Εύρεση πιθανού χορηγού για τον περιφερειακό διαγωνισμό (προαιρετικά).
Ο STEM Education διοργανώνει εντελώς δωρεάν webinars στο πλαίσιο του εκάστοτε τρέχοντα διαγωνισμού και καλύπτουν τις ανάγκες όλων των εκπαιδευτικών – τόσο των αρχαρίων όσο και των προχωρημένων.
Τα ελάχιστα ζητούμενα από κάθε πρεσβευτή είναι:
Ο υπεύθυνος περιφερειακής ενότητας αναλαμβάνει να επικοινωνήσει τη συγκεκριμένη δράση στους εκπαιδευτικούς – δασκάλους και ειδικότητας πληροφορικής ή φυσικής ή γενικά θετικών επιστημών- με σκοπό τη συμμετοχή τους, καθώς και τη δική του/της στα webinars του διαγωνισμού.
Πριν από τους κατά τόπους Περιφερειακούς διαγωνισμούς, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας μπορούν να οργανώνουν εκδηλώσεις ρομποτικής με σκοπό την παρακίνηση αρχαρίων εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς και πριν τη διεξαγωγή του Περιφερειακού διαγωνισμού.
Οι υπεύθυνοι των περιφερειακών ενοτήτων καλούνται να συνδράμουν στους Περιφερειακούς διαγωνισμούς, αναζητώντας κριτές και εθελοντές. Σκοπός των χορηγών είναι η συνδρομή τους στην άρτια οργάνωση του περιφερειακού διαγωνισμού π.χ.  κατασκευή πίστας, δωροθέτες, κ.λπ. (σε συνεργασία πάντα με τους Οργανωτικά Υπεύθυνους ανά Περιφέρεια).
Υποχρεωτική συμμετοχή στο διαγωνισμό είτε ως προπονητές, είτε ως κριτές.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλογή  αποτελoύν τα παρακάτω:
 • Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Πρότερη εμπειρία σε διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής.
 • Υλοποίηση projects για την εισαγωγή της εκπαιδευτικής ρομποτικής στο χώρο των ελληνικών σχολείων, με πρωτοβουλίες για το STEM.
Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Φόρμα
Την αξιολόγηση των προτάσεων θα εκτελέσει η αρμόδια Επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση του Προέδρου του STEM education, μετά από σχετική εισήγηση του υπεύθυνου.
Η αξιολόγηση και επιλογή θα πραγματοποιηθεί με βάση την αίτηση του ενδιαφερομένου, όπως αυτή έχει καταχωρισθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα υποβολής. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η εκ των υστέρων συμπλήρωσή τους ή διόρθωσή τους.
Τα τελικά αποτελέσματα επιλογής στο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών STEM education για τo σχολικό έτος 2023-2024 θα ανακοινωθούν στο site.
Ο Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης STEM Education  έχοντας υπόψη:
Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει δεν θα βαρύνει το Υπουργείο Παιδείας
Την ανάγκη δημιουργίας σώματος πρεσβευτών για τη διάδοση της δράσης STEM και την ενημέρωση των Ελλήνων εκπαιδευτικών κατά το σχολικό έτος 2023-2024
Προκηρύσσει την κάλυψη θέσεων για το Εθελοντικό Σώμα Εκπαιδευτικών – «πρεσβευτών» του STEM Education.
Η συμμετοχή στο σώμα πρεσβευτών είναι αμιγώς εθελοντική.
Για τη νέα σχολική χρονιά, είναι σημαντική η δημιουργία αντιπροσωπευτικού δικτύου πρεσβευτών ώστε από κοινού να εισάγουμε την εκπαιδευτική ρομποτική και το STEM στην υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή αναζητούμε τους πρεσβευτές που μοιράζονται τον ίδιο κοινό στόχο αλλά και το ίδιο όραμα με εμάς: τη σύγκλιση της χώρας μας με τις προηγμένες τεχνολογικά χώρες, ξεκινώντας από τους σημερινούς μαθητές, δηλαδή τους αυριανούς πολίτες της Ελλάδας.
Πλήθος θέσεων: Πενήντα πέντε (55) κατ’ ελάχιστο έως εβδομήντα τέσσερις (74) κατά μέγιστο με γεωγραφική κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα όπως αποτυπώνεται στη φόρμα εγγραφής
Καθήκοντα – Αρμοδιότητες (σε συνεργασία με τους κατά τόπους υπεύθυνους περιφερειών)
 1. Ενημέρωση εκπαιδευτικών για τις δράσεις του STEM education, κυρίως διαγωνισμούς.
 2. Διεξαγωγή και αξιολόγηση τουλάχιστον μίας ημερίδας (ή workshop) ανά έτος σε κεντρική πόλη της περιοχής ευθύνης τους.
 3. Συμμετοχή στα webinars και υποστήριξη STEM education σε τοπικό επίπεδο.
 4. Συμμετοχή στον περιφερειακό διαγωνισμό.
 5. Εύρεση πιθανού χορηγού για τον περιφερειακό διαγωνισμό (προαιρετικά).
Ο STEM Education διοργανώνει εντελώς δωρεάν webinars στο πλαίσιο του εκάστοτε τρέχοντα διαγωνισμού και καλύπτουν τις ανάγκες όλων των εκπαιδευτικών – τόσο των αρχαρίων όσο και των προχωρημένων.
Τα ελάχιστα ζητούμενα από κάθε πρεσβευτή είναι:
Ο υπεύθυνος περιφερειακής ενότητας αναλαμβάνει να επικοινωνήσει τη συγκεκριμένη δράση στους εκπαιδευτικούς – δασκάλους και ειδικότητας πληροφορικής ή φυσικής ή γενικά θετικών επιστημών- με σκοπό τη συμμετοχή τους, καθώς και τη δική του/της στα webinars του διαγωνισμού.
Πριν από τους κατά τόπους Περιφερειακούς διαγωνισμούς, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας μπορούν να οργανώνουν εκδηλώσεις ρομποτικής με σκοπό την παρακίνηση αρχαρίων εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς και πριν τη διεξαγωγή του Περιφερειακού διαγωνισμού.
Οι υπεύθυνοι των περιφερειακών ενοτήτων καλούνται να συνδράμουν στους Περιφερειακούς διαγωνισμούς, αναζητώντας κριτές και εθελοντές. Σκοπός των χορηγών είναι η συνδρομή τους στην άρτια οργάνωση του περιφερειακού διαγωνισμού π.χ.  κατασκευή πίστας, δωροθέτες, κ.λπ. (σε συνεργασία πάντα με τους Οργανωτικά Υπεύθυνους ανά Περιφέρεια).
Υποχρεωτική συμμετοχή στο διαγωνισμό είτε ως προπονητές, είτε ως κριτές.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλογή  αποτελoύν τα παρακάτω:
 • Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Πρότερη εμπειρία σε διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής.
 • Υλοποίηση projects για την εισαγωγή της εκπαιδευτικής ρομποτικής στο χώρο των ελληνικών σχολείων, με πρωτοβουλίες για το STEM.