Προστασία προσωπικών δεδομένων

O STEM Education ενημερώνει δια του παρόντος ότι συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει σε ψηφιακή μορφή στοιχεία προσωπικών δεδομένων.

Τα παραπάνω στοιχεία και η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα γίνεται μόνο από τον STEM Education και για το σκοπό αποστολής ενημερωτικού και προωθητικού υλικού καθώς και για ενημερώσεις στις εκπαιδευτικές δράσεις του Οργανισμού. Η ενημέρωση θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κινητού τηλεφώνου και δεν αφορά κανέναν άλλο σκοπό επεξεργασίας.

Μπορείτε να ασκήσετε κατά περίπτωση, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας αυτών προς μεταφορά σε άλλο Υπεύθυνο ή Εκτελούντα Επεξεργασία αποστέλλοντας σχετική επιστολή στη STEM Education (τμήμα Επικοινωνίας) ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Σημαντική σημείωση: Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, o STEM Education θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη αυτού, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματος σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016).