Ο Θαλής και η Mέλισσα

Με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ο Θαλής και η Mέλισσα» τα παιδιά του νηπιαγωγείου θα γνωρίσουν τον κόσμο των Μαθηματικών μέσα από το παιχνίδι με τη μέλισσα Beebot. Μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό οι μικροί μαθητές θα γνωρίσουν προμαθηματικές έννοιες όπως η ομαδοποίηση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, τα μοτίβα, η ταξινόμηση, η ισορροπία, η ισότητα, τα σχήματα αλλά και χωροχρονικές έννοιες όπως ο προσανατολισμός, οι συντεταγμένες και οι μετρήσεις του μήκους. Στη συνέχεια, ο Θαλής θα τους γνωρίσει τους αριθμούς από το 1 μέχρι το 10, την πρόσθεση, την αφαίρεση, καθώς και έννοιες όπως η συμμετρία, το εμβαδόν και ο όγκος. Θα αποκτήσουν βασικές έννοιες προγραμματισμού μέσα από αυτό το καταπληκτικό αυτό προγραμματιζόμενο παιχνίδι και θα καλλιεργήσουν βασικές δεξιότητες όπως η επίλυση προβλημάτων, η συνεργασία, η κριτική σκέψη, η παρατήρηση.

Στόχος του προγράμματος

Βασική επιδίωξή μας είναι τα παιδιά να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον κόσμο των μαθηματικών μέσα από το παιχνίδι με την «έξυπνη» μέλισσα.

Πληροφορίες Προγράμματος

  • Ηλικία: Νηπιαγωγείο
  • Αριθμός μαθημάτων: 30 ενότητες
  • Διάρκεια μαθήματος: 60′
  • Αριθμός μαθητών: 12 μαθητές

Διαθεματικές Γνώσεις


  • Γλώσσα: Ανάπτυξη προφορικού λόγου, περιγραφή αντικειμένων με βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, κατανόηση οδηγιών και κανόνων παιχνιδιών, επεξήγηση και ανάλυση, γνωριμία με τα γράμματα.
  • Μαθηματικά: Επαφή με προμαθηματικές και χωροχρονικές έννοιες, οργάνωση των γνώσεων σχετικά µε τους αριθμούς, εκτέλεση απλών μαθηματικών πράξεων, μέτρηση με αυθαίρετες ή συμβατικές μονάδες μέτρησης.
  • Ανθρωπογενές Περιβάλλον: Καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως η αυτοεκτίμηση, η συνεργασία, αναγνώριση της σχέσης της επιστήμης με την καθημερινή ζωή, κατανόηση της χρονικής ακολουθίας των γεγονότων, εξοικείωση με βασικές ερευνητικές διαδικασίες
  • Φυσικό Περιβάλλον: Αναγνώριση της δομής και των ιδιοτήτων των υλικών και της χρησιμότητας ορισμένων εργαλείων και οργάνων για τη συλλογή πληροφοριών, προσανατολισμός σε σχέση µε σταθερά σημεία αναφοράς, απεικόνιση του χώρου και καταγραφή μετακινήσεων και διαδρομών
  • Δημιουργία και έκφραση: Παρατήρηση και ερμηνεία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με πολλούς τρόπους και χρησιμοποιώντας ποικίλα υλικά, σχεδιασμός γραμμών και περιγραμμάτων, σύνθεση σχημάτων και μορφών, ανάπτυξη θετικών στάσεων για συνεργασία, αλληλοαποδοχή και υποστήριξη.
  • Πληροφορική: Εξοικείωση με προγραμματιστικού παιχνιδιού Beebot, εκμάθηση βασικών εννοιών προγραμματισμού, απόκτηση αλγοριθμικής σκέψης.

Θεματικές Ενότητες


Ενότητα 1η: Χωρο-χρονικές έννοιες

Ενότητα 2η: Προ-μαθηματικές έννοιες

Ενότητα 3η: Αριθμοί 1-10

Ενότητα 4η: Πρόσθεση και Αφαίρεση

Ενότητα 5η: Εμβαδόν και όγκος

Ενότητα 6η: Ιστορίες από τα αρχαία χρόνια

Back to: Engineering