Ο Θαλής και η Μέλισσα

Preview

Mathematics

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα αφορά νηπιαγωγούς που θέλουν να εντάξουν τα Μαθηματικά στην προσχολική ηλικία με έναν καινοτόμο διαφορετικό τρόπο.
Η σημασία του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στη βαθμίδα του νηπιαγωγείου με βασικό γνωστικό αντικείμενο τα μαθηματικά τονίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία καθώς πολλές από τις μαθηματικές έννοιες συγκροτούνται και αναπτύσσονται ήδη από την προσχολική ηλικία. Η απαρίθμηση μικρών ποσοτήτων, η ταξινόμηση και ομαδοποίηση αντικειμένων με βάση κάποιου χαρακτηριστικού, η αναγνώριση των βασικών γεωμετρικών σχημάτων είναι μερικές από τις έννοιες που μπορούν να γίνουν κατανοητές μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν νόημα για τα παιδιά. Επομένως η μαθηματική εκπαίδευση θα πρέπει να αναδείξει την έμφυτη τάση των παιδιών για ανάπτυξη μαθηματικής σκέψης κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού. Στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα προτείνεται η προσέγγιση μαθηματικών εννοιών με την αξιοποίηση του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού Beebot. Μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, βοηθήστε τους μικρούς μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον κόσμο των Μαθηματικών.

Στόχος του προγράμματος

Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να προσεγγίσουμε τη μαθηματική εκπαίδευση μέσα από το παιχνίδι με το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Beebot.

Πληροφορίες Προγράμματος

 • Ηλικία: Ενήλικες
 • Αριθμός μαθημάτων: 4 
 • Διάρκεια προγράμματος: 12 ώρες
 • Κόστος: 200€ (Έκπτωση 50% σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε σχολείο.)
 • Ημερομηνία έναρξης: Οκτώβριος 2020

Για πληροφορίες και εγγραφές στο τηλέφωνο 2106010162 και στο info@stem.edu.gr

κρατήστε θέση τώρα!

Διαθεματικές Γνώσεις
Μέσα από το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι μαθητές σας θα αποκτήσουν γνώσεις από διάφορα γνωστικά πεδία:


 • Γλώσσα: Επαφή με προμαθηματικές και χωροχρονικές έννοιες, οργάνωση των γνώσεων σχετικά µε τους αριθμούς, εκτέλεση απλών μαθηματικών πράξεων, μέτρηση με αυθαίρετες ή συμβατικές μονάδες μέτρησης.
 • Μαθηματικά: Επαφή με προμαθηματικές και χωροχρονικές έννοιες, οργάνωση των γνώσεων σχετικά µε τους αριθμούς, εκτέλεση απλών μαθηματικών πράξεων, μέτρηση με αυθαίρετες ή συμβατικές μονάδες μέτρησης.
 • Ανθρωπογενές Περιβάλλον:Καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως η αυτοεκτίμηση, η συνεργασία, αναγνώριση της σχέσης της επιστήμης με την καθημερινή ζωή, κατανόηση της χρονικής ακολουθίας των γεγονότων, εξοικείωση με βασικές ερευνητικές διαδικασίες
 • Φυσικό Περιβάλλον: Αναγνώριση της δομής και των ιδιοτήτων των υλικών και της χρησιμότητας ορισμένων εργαλείων και οργάνων για τη συλλογή πληροφοριών, προσανατολισμός σε σχέση µε σταθερά σημεία αναφοράς, απεικόνιση του χώρου και καταγραφή μετακινήσεων και διαδρομών
 • Δημιουργία και έκφραση: Παρατήρηση και ερμηνεία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με πολλούς τρόπους και χρησιμοποιώντας ποικίλα υλικά, σχεδιασμός γραμμών και περιγραμμάτων, σύνθεση σχημάτων και μορφών, ανάπτυξη θετικών στάσεων για συνεργασία, αλληλοαποδοχή και υποστήριξη.
 • Πληροφορική: Εξοικείωση με προγραμματιστικού παιχνιδιού Beebot, εκμάθηση βασικών εννοιών προγραμματισμού, απόκτηση αλγοριθμικής σκέψης.

Θεματικές Ενότητες


Ενότητα 1η: Η Μαθηματική εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο

Ενότητα 2η: Το εκπαιδευτικό υλικό – η μέλισσα beebot

Ενότητα 3η: Προμαθηματικές και χωροχρονικές έννοιες, αριθμοί

Ενότητα 4η: Απλές πράξεις, συμμετρία, εμβαδόν και όγκος

Lesson tags: Προσχολική δια ζώσης
Back to: Engineering